بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت می کند متعهد می شود در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه چنانچه، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گزار در رابطه با این خطرات هزینه ای متحمل شود، زیان وارده را بپردازد .

بیمه باربری صادراتی

بیمه باربری صادراتی
بیمه باربری صادراتی

بیمه باربری داخلی

بیمه باربری داخلی
بیمه باربری داخلی

بیمه باربری وارداتی در اندیشه

بیمه باربری وارداتی
بیمه باربری وارداتی